اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
  • تحصیلات:
    • ایمونولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
    • ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مقاله های بین المللی
طرح های تحقیقاتی